Kvalitets- och miljöpolicy

Läs vår

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy Norrlarm

Norrlarms mission är att för sina uppdragsgivare projektera, installera och utföra service av säkerhetsanläggningar. Vi har ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Våra tjänster ska motsvara de krav och förväntningar som kunden har på oss avseende t.ex. rätt kvalitet och rätt pris.  Vårt arbete skall vara kundinriktat så att det utgör en väsentlig anledning för kunden att nyttja våra tjänster. Vårt agerande skall kännetecknas av kompetens och professionalism såväl i företagets externa som interna relationer så att kunderna skall känna förtroende för oss.

Vi ska förebygga ohälsa och skador och vår verksamhet ska kännetecknas av omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö.

Samtidigt som vi bedriver vår verksamhet ska vi förebygga föroreningar och skydda miljön från skador orsakade av våra produkter/tjänster/aktiviteter och minska föroreningar. Vår största negativa miljöpåverkan kommer från våra transporter och vår förbrukning av material. Vår positiva miljöpåverkan är att våra kunder, med hjälp av våra tjänster och produkter, förebygger och begränsar skador på människor och material och därigenom också skador på den omgivande miljön.

Relaterade svenska miljökvalitetsmål är ”God bebyggd miljö” och ”Frisk luft”.

Vi ska uppfylla lagar, förordningar och andra krav som ställs på oss.

Vi ska ständigt förbättra oss och vårt ledningssystem inom miljö och kvalitet.